Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. Mostowa 4
tel: 82 576-69-17, 82 576-62-67;
fax: 82 576-60-30;

email: lukk@praca.gov.pl

Krasnystaw

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych
WYSZCZEGÓLNIENIE Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
Ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu mies. sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Ogółem w (02+04) 01 508231219954 1001 96722777
z tego osoby
poprzednio pracujące 02 384179158692 6461 18022676
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 03 12743103463314
dotychczas niepracujące 04 1245261261 45478711
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 05 307125143602 9731 41515243
w tym posiadający gospodarstwo rolne 06 7331523154
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 07 432230141879811
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 08 22118800
Cudzoziemcy 09 873725121 0074972812
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 10 1807995471 88599632
z wiersza 10
do 25 roku życia 11 040010076604
długotrwale bezrobotne 12 481217178773 7411 83513944
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 13 X102X53X768X20
powyżej 50 roku życia 14 119495627724345177
bez kwalifikacji zawodowych 15 22012081342 8291 45410
bez doświadczenia zawodowego 16 87252048802816814
bez wykształcenia średniego 17 00000000
samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 18 573224136625293418
które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 19 21006410
niepełnosprawni 20 22124114054145
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 21
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Z ogólem zamieszkali na wsi Z ogólem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
0 1 2 3 4 5 6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 22 5082313071258031
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w.24+25) 23 5926391973
z tego
po raz pierwszy 24 4492052681067328
po raz kolejny 25 000000
z wiersza 23
po pracach interwencyjnych 26 433210
po robotach publicznych 27 1396400
po stażu 28 000000
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 29 100000
po szkoleniu 30 554112700
po pracach społecznie użytecznych 31 3621562449900
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 32 219951436000
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 34+43 do 55) 33 196821295300
z tego przyczyn
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym (w. 35+37) 34 401000
z tego
niesubsydiowanej 35 303000
w tym pracy sezonowej 36 231314700
subsydiowanej (w. 38+39 do 42) 37 000000
z tego
prac interwencyjnych 38 542200
robót publicznych 39 000000
podjęcia działalności gospodarczej 40 000000
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 41 413100
inne 42 000000
rozpoczęcia szkolenia 43 000000
rozpoczęcia stażu 44 000000
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 45 000000
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 46 000000
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 47 000000
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 48 1489400
niepotwierdzenia gotowości do pracy 49 403000
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 50 000000
podjęcia nauki 51 753200
ukończenia 60/65 lat 52 000000
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 53 000000
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 54 000000
innych 55 000000
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 22+23-33) 56 000000
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 57 101000
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku zycia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
0 1 2 3 4 5 6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 58
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+61) 59
z tego
po raz pierwszy 60 XX
po raz kolejny 61
z wiersza 59
po pracach interwencyjnych 62
po robotach publicznych 63
po stażu 64
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 65
po szkoleniu 66
po pracach społecznie użytecznych 67
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 68 1 423753714346829265
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 70+79 do 91) 69 227102119498725
z tego przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 71+73) 70 4015311394
z tego
niesubsydiowanej 71 1878788367821
w tym pracy sezonowej 72 000000
subsydiowanej (w. 74+75 do 78) 73 000010
z tego
prac interwencyjnych 74 110020
robót publicznych 75 000000
podjęcia działalności gospodarczej 76 100000
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 77 108332010
inne 78 1828210345369
rozpoczęcia szkolenia 79 112535627204
rozpoczęcia stażu 80 000000
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 81 100010
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 82 100010
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 83 19139710
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 84 000000
niepotwierdzenia gotowości do pracy 85 441100
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 86 000000
podjęcia nauki 87 000000
ukończenia 60/65 lat 88 XX1110
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 89 000000
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 90 XX0000
innych 91 000000
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 92 00XXXX
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 58+59-69-92) 93 000000
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 94 000000
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego
0 1 2
osoby bezrobotne
zatrudnione przy pracach interwencyjnych 95
zatrudnione przy robotach publicznych 96
odbywające szkolenie 97
odbywające staż 98
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 99
odbywające prace społecznie użyteczne 100
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU 2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
0 1 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 01 8243
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 02 74
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym (w.04+05 do 10) 03 52
z tego z przyczyn
podjęcia pracy 04 00
rozpoczęcia szkolenia 05 00
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 06 00
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 07 32
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 08 00
dobrowolnej rezygnacji 09 00
inne 10 20
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 01+02-03) 11 8445
w tym
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 12 3417
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 13 00
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 14 00
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 15 00
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 16 00
żołnierze rezerwy 17 00
pobierający rentę szkoleniową 18 00
pobierający świadczenie szkoleniowe 19 00
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 20 00
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 21 00
2.2. Osoby, które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
0 1 2 3 4
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 22
z własnej inicjatywy 23 0000
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 24 53XX
w tym
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 25 2615XX
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 26 2615XX
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 27 0000
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 28 1100
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 29 0000
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 30 1188
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 31 0011
Dział 3. POŚREDNICTWO PRACY I WYBRANE FORMY AKTYWIZACJI 3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr. 1 dotyczące pracy razem w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
0 1 2 3 4 5 6
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (w.02+03) 01 20515431511450
z ogółem
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 02 87361551500
miejsca aktywizacji zawodowej 03 11811816X950
z tego
staże 04 656516X420
przygotowanie zawodowe dorosłych 05 000X00
prace społecznie użyteczne 06 53530X530
dla niepełnosprawnych 07 700770
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 08 000000
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Wyszczególnienie Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
0 1 2 3 4
Przygotowano IPD w miesiącu sprawo- zdawczym 09 53624610
Przerwali realizację IPD 10 843400
w tym z powodu podjęcia pracy 11 0000
Zakończyli realizację IPD 12 50126010
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 13 3 9151 85000
Dział 4. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Zgłoszenia zwolnień grupowych 01 00000000
Zwolnienia grupowe 02 0000XXXX
Zwolnienia monitorowane 03 0000XXXX
Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.